100%

Pensado

Para o noso deporte

Para máis información

marketfl@grupojmll.es

En cumprimento ao establecido pola lexislación española na Lei de Servizos da Sociedade da Información ( LSSI) publicada no Boletín Oficial do Estado (B.O.E.) do 12 de Julio de 2002, publícase o seguinte documento:

1. Datos identificativos

Futbollucense.com é un portal web titularidade de José Manuel Lorenzo López, con domicilio social en  Aldar, 5 27380 Santa Leocadia, Guitiriz (Lugo).

2. Descrición do servizo

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á  observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

Futbollucense.com, resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Futbollucense.com proporciona unha serie de servizos na internet aos seus usuarios e clientes. Un dos devanditos servizos é o de crear artigos personalizados como camisetas, tazas,  espinilleras, puzzles, etc. Os usuarios de  Futbollucense.com poden crear e adquirir produtos para o seu propio uso. Os usuarios que queiran vender a través dunha Tenda deberán aceptar as Condicións de uso de Tendas ao momento de subscribirse a este servizo.  Futbollucense.com permite aos usuarios navegar pola súa web e comprar artigos dispoñibles nas tendas.
De igual xeito Futbollucense.com permite aos usuarios que conten cunha Tenda no portal a venda de outros tipos de servizo como cobro cotas, suscripcións, reservas, entradas, etc..

3. Uso da web  Futbollucense.com e do servizo

3.1 Idade mínima

Os usuarios de  Futbollucense.com, poderán ser tanto os maiores, como os menores de idade, pero aqueles que sexan titulares dunha tenda  online deberán ser maiores de idade, xa que, para contraer obrigacións e ser asinantes dun contrato obxecto de compravenda, deberán ter como mínimo 18 anos (Art.1263 do Código Civil).

3.2 Licenza de uso da web e do servizo de  Futbollucense.com

Futbollucense.com ofrece unha licenza limitada e  revocable a acceder e usar a súa web e os seus servizos de conformidade coas súas Condicións Xerais de Uso. Esta licenza non inclúe o dereito para colleitar ou usar información da web para obxectivos prohibidos por  Futbollucense.com, competir con  Futbollucense.com, crear gráficos baseados nos contidos de  Futbollucense.com, ou gardar unha copia da web con fins lucrativos.

3.3 Servizos ofrecidos por terceiros

Futbollucense.com pode usar material de terceiros para ofrecer determinados servizos a través de  Futbollucense.com. com.  Futbollucense.com non controla a estes terceiros e os seus servizos, e aceptas que  Futbollucense.com non ten ningunha responsabilidade en como ti podes chegar a usar os devanditos servizos. Estes terceiros teñen as súas propias Condicións Xerais de Uso. En caso de conflito con  Futbollucense.com, prevalecerán as Condicións Xerais de Uso de  Futbollucense.com.

Futbollucense.com, exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

Desde o sitio web do cliente é posible que algún link leve a contidos de terceiros nos seus sitios web. Dado que  Futbollucense.com, non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, esta non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso,  Futbollucense.com, manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da ligazón ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

Futbollucense.com, non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non  limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da  LSSI-CE, o prestador ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

4. Regras xerais

4.1 Uso prohibido

Non podes tentar causar ningún dano á web ou ao servizo de  Futbollucense.com. com. Por exemplo, e sen ser esta lista completa nin exhaustiva, non podes:

a) Entorpecer o servizo de  Futbollucense.com usando virus ou outros programas deseñados para causar dano a calquera software ou hardware.

b) Modificar ou crear versións de calquera tecnoloxía usada en  Futbollucense.com.

c) Usar calquera tipo de  script, robot ou tecnoloxía para monitorar a web, fóra de contadores ou servizos tipo “Google Analytics” para os usuarios con Tenda en Futbollucense.com

d) Colleitar emails ou outra información a través do servizo de  Futbollucense.com.

e) Facerse pasar por outra persoa ou entidade.

4.2 Privacidade e protección de datos de carácter persoal

FUTBOLLUCENSE.COM mantén unha estrita política de confidencialidade dos datos persoais dos seus usuarios. A política de privacidade esténdese a todo o que fai referencia á recollida e o uso da información facilitada a través de internet.

En materia de protección de datos  FUTBOLLUCENSE.COM, aplica o Regulamento Xeral de Protección de datos (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016).

Para máis información respecto diso, así como para coñecer todos os dereitos que lle asisten respecto dos seus datos persoais, recomendámoslle visite a Política de Privacidade deste sitio web.

4.3 Condicións de compra

Sistema de venda

Para realizar unha compra, o usuario pode facernos chegar o seu pedido por Internet a través do sistema de «carriño da compra» implementado no noso sitio web  Futbollucense.com

Impostos aplicables

Os prezos dos produtos expostos na páxina web de  Futbollucense.com. com, inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE/IVE) que, no seu caso, sexa procedente aplicar.

As compras que vaian ser entregadas dentro do territorio de calquera dos estados membros da Unión Europea estarán suxeitas a IVE/IVE.

As compras que deban ser entregadas en territorios de Estados non membros da Unión Europea estarán exentas do IVE/IVE.

Forma de pago

Ao formular o pedido, o cliente pode elixir libremente abonar as compras que realice mediante:
Tarxeta ou Bizum a través de Redsys, con todos os sistemas de encriptación e seguridade de transferencia de datos a través do protocolo SSL, polo que o comprador gozará en todo momento coa protección de estos canais.

Mediante transferencia bancaria

En determinados casos e para previr posibles fraudes ou situacións particulares,  Futbollucense.com. com resérvase a posibilidade de solicitar a un cliente unha forma de pago concreta.

Forma, gastos e prazo de envío

O cliente poderá seleccionar a forma de envío de entre as posibles para a súa zona de envío. Deberá ter en conta que os prazos de entrega, a calidade do servizo, o punto de entrega e o custo será diferente para cada forma de transporte.

O prazo de entrega componse do prazo de produción e do prazo de  envio.

Nota: os sábados, domingos e festivos non hai reparto.

Ao realizar a maioría dos produtos vaixo demanda, traballamos cos seguintes prazos de produción como regra xeral:

Artigos de produción propia normal: Prazo de produción está entre 5 e 10 días desde a chegada do pedido; dependendo da nosa carga de produción e en función do produto adquirido.

Produción prioritaria/urxente: Se precisas  unha produción máis urxente de algún pedido podes consultar sen compromiso dispoñibilidade e custo dende o noso formulario de contacto.

Artigos vendidos na plataforma e producidos por terceiros: Prazo de produción estará indicado na ficha de cada produto.

Se algún produto ten un prazo de produción maior será indicado na súa información.

Estes tempos fan referencia só á produción e a días laborables.

Unha vez producido o teu pedido e o entreguemos ao transportista, recibirás un email de notificación.

Se os envíos son a península, enviámolo con mensaxería 48/72 horas.
De momento non dispoñemos de envíos fóra da península.

As tendas dispoñibles en futbollucense.com, se non indican o contrario nas súas políticas individuais, asumen os prazos xerais por defecto detallados nesta páxina.

Futbollucense.com e as tendas do portal comprométense en repoñer nun prazo razoable calquera pedido que fose danado ou perdido pola axencia de transporte.

5. Garantía legal, devolucións e cambios

5.1. Garantía legal

En caso de produto defectuoso,  Futbollucense.com. com procederá, segundo corresponda, á reparación, substitución, rebaixa do prezo ou resolución do contrato, xestións que serán gratuítas para o cliente.

5.2. Cambios e devolucións (dereito de desistencia)

Ao tratarse  de artigos personalizados, realizados baixo demanda non é posible  a súa devolución nin cambio.

5.3. Procedemento

No caso de estudo e  aceptación dunha devolución ou cambio, o  cliente enviará o produto/s  a Futbollucense.com  vía transportista cos custos do envío a cargo do cliente dentro do prazo, estipulando se desexa un cambio de peza ou unha devolución do importe, á seguinte dirección:

FUTBOLLUCENSE.COM

Aldar, 5
27380 Santa Leocadia
Guitiriz (Lugo)

Se se tratara dunha devolución do importe,  Futbollucense.com. com devolverá o diñeiro da compra a través de transferencia bancaria á conta indicada polo cliente ou mediante abono á súa tarxeta de crédito/débito.

Se un produto distinto ao solicitado polo cliente fose entregado por erro de  Futbollucense.com. com, entregaráselle o produto correcto sen ningún cargo adicional para o comprador.

Para calquera reclamación ou suxerencia poden dirixirse a:

Departamento de Atención ao Cliente.

FUTBOLLUCENSE.COM
Aldar, 5
27380 Santa Leocadia
Guitiriz (Lugo)
Email: Formulario de contacto

6. Propiedade intelectual e industrial

6.1. Propiedade dos usuarios

O usuario declara e garante ser propietario intelectual e industrial do contido que suba e compoña en  Futbollucense.com, ou ter as autorizacións necesarias dos propietarios para facelo. Igualmente, o usuario concede a  Futbollucense.com unha licenza non exclusiva, mundial e gratuíta para usar o devandito contido, nos medios e formatos que  Futbollucense.com crea conveniente para prestar o seu servizo de creación, produción e envío de artigos.  Futbollucense.com pode ceder esta licenza a un terceiro en caso necesario para a devandita creación, produción e envío de artigos.  Futbollucense.com recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

6.2. Propiedade de  Futbollucense.com

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non  limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de  Futbollucense.com, ou no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de  Futbollucense.com. Calquera uso non autorizado previamente por parte  Futbollucense.com será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a  Futbollucense.com e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, o usuario conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

6.3. Notificacións de infracción

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte formulario de contacto.

7. Dereitos de  Futbollucense.com

7.1 Monitoraxe

Futbollucense.com resérvase o dereito (sen asumir a obrigación) de monitorar transaccións e comunicacións que se produzan na a súa web. Se  Futbollucense.com determina, ao seu propio xuízo, que un usuario rompe ou pode romper algunha condición das Condicións Xerais de Uso ou dita transacción ou comunicación é inapropiada,  Futbollucense.com pode cancelar ou restrinxir o acceso ao devandito usuario ou ao material cuestionable, sen máis responsabilidades para as partes implicadas.

7.2 Modificacións do servizo

Futbollucense.com resérvase o dereito de modificar a distribución, organización e aspecto da súa web e os servizos que ofrece, e pode cambiar ou suspender calquera aspecto dos seus servizos e/ou prezos sen aviso previo/previo aviso e sen ningunha responsabilidade para ningunha das partes antes da finalización do proceso de compra.

7.3 Cancelación do contrato

Futbollucense.com, ao seu propio criterio e con aviso ou sen el, pode:

a) suspender ou limitar o uso de  Futbollucense.com. com a un usuario en concreto, así como pechar totalmente unha conta.

b) eliminar o contido que crea oportuno dos servidores e directorios de  Futbollucense.com. com

c) Prohibir o uso dos servizos de  Futbollucense.com. com

7.4 Comunicacións enviadas polos usuarios

Futbollucense.com resérvase o dereito de usar o material e as comunicacións enviadas polos usuarios en: preguntas, comentarios, foros, ideas e concursos; para márketing ou outros actos de promoción, sen que poidan considerarse estas comunicacións confidenciais.

8. Política de ligazóns

Futbollucense.com non se fai responsable daqueloutros sitios web ou arquivos aos que sexa posible acceder a través de ligazóns de  hipertexto ( links) dispoñibles entre os seus contidos, dado que ditas páxinas enlazadas son responsabilidade dos seus respectivos titulares. Esta páxina, por tanto, nin aproba, nin fai seus os produtos, servizos, contidos, información, datos, arquivos e calquera clase de material existente en tales páxinas web ou arquivos e non controla nin se fai responsable da calidade,  licitud, fiabilidade e utilidade da información contidos e servizos existentes nos sitios enlazados e que son alleos a esta páxina. No caso de que se estime oportuno ou de que un órgano competente declare a  ilicitud dos datos, ordenando a súa retirada ou que se imposibilite o acceso aos mesmos, ou se declarou a existencia da lesión, e notificóullenos expresamente a correspondente resolución, as ligazóns que se indiquen serían inmediatamente retirados.

9. Limitación de responsabilidades

Futbollucense.com. com exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento de  Futbollucense.com. com, así como ao mal uso do sitio web e/ou dos seus contidos.

10. Lexislación aplicable e xurisdición competente

Todas as controversias e/ou reclamacións xurdidas da interpretación e/ou execución da presente política de privacidade rexeranse pola lexislación española e someteranse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais da Cidade de Lugo.

Menú