100%

Pensado

Para o noso deporte

Para máis información

marketfl@grupojmll.es

A presente Política de Privacidade establece a forma na que se tratarán os datos persoais recollidos a través da páxina web Futbollucense.com (en diante, tamén referida como a “web”).

En Futbollucense.com estamos especialmente concienciados acerca da seguridade e por garantir a confidencialidade dos datos achegados polos nosos clientes. Por iso, en materia de protección de datos garantimos o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (Regulamento Xeral de Protección de Datos).

1. Responsable do Tratamento de Datos

Responsable do tratamento dos datos persoais: José Manuel Lorenzo López (De aquí en diante Futbollucense.com)
Domicilio social en  Aldar, 5 27380 Santa Leocadia (Guitiriz) Lugo
E-mail de contacto: jose@grupojmll.es

2. Finalidade do tratamento

Futbollucense.com recollerá os seus datos persoais a través dos formularios situados na Web e trataraos co fin de:

Cursar a súa solicitude de usuario rexistrado, xa sexa co fin de crear unha tenda  online ou adquirir produtos a través da web. Unha vez confirmada e aceptada a súa solicitude, o usuario recibirá un correo electrónico de confirmación na dirección indicada ao momento de completar o formulario de rexistro.

Cursar o pedido de produtos ofrecidos por  Futbollucense.com.

O envío de correos electrónicos a destinatarios definidos polo usuario.

Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por e-mail. Ditas comunicacións comerciais estarán relacionadas con produtos ou servizos ofrecidos por  Futbollucense.com. En cada comunicación comercial que reciba o usuario de  Futbollucense.com informaráselle dos procedementos habilitados para que poida opoñerse gratuitamente ao tratamento dos seus datos con fins comerciais. A aceptación para a remisión de información comercial ten sempre carácter  revocable, sen efectos retroactivos, conforme ao disposto no artigo 22.2 da  LSSI.

Realizar estudos estatísticos.

Remitir comunicacións solicitando a opinión dos usuarios por medio de distintas plataformas para a mellora dos nosos servizos.

Tramitar encargos, solicitudes ou responder as peticións que sexan realizadas polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen ao dispor do usuario no sitio web de  Futbollucense.com.

Remitir o boletín de noticias ou  newsletter de  Futbollucense.com.

Todos os datos solicitados a través da Web e marcados como obrigatorios, son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario da web. No caso de que non sexan facilitados, non poderemos atenderlle debidamente.

3. Conservación dos datos

No caso de que o usuario rexístrese na web como titular dunha tenda  online, ou no caso de que o usuario compre produtos a través da web, os datos persoais conservaranse mentres se manteña a relación contractual entre as partes e, en todo caso, ata que transcorra o prazo para esixir responsabilidades derivadas da relación contractual e outras obrigacións legais.

No resto dos casos, os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non se solicite a súa supresión polo interesado. Así mesmo, os datos serán conservados conforme aos prazos legais establecidos en materia legal, fiscal e contable, tomando como referencia a data da solicitude de supresión dos datos efectuada polo interesado.

4. Lexitimación para o tratamento dos seus datos

No caso de que o usuario rexístrese na web como titular dunha tenda  online, a base legal para o tratamento de datos persoais reside na execución do contrato existente entre as partes. Lembrámoslle que a relación contractual entre as partes iníciase no momento en que o usuario da web rexístrase como titular dunha Tenda Persoal e acepta as condicións xerais de uso relativas a Tendas.

No caso de que o usuario compre produtos a través da web en condición de consumidor, a base legal para o tratamento de datos persoais reside na execución do contrato existente entre as partes. Lembrámoslle que a relación contractual entre as partes iníciase no momento en que o usuario realiza un pedido dos produtos de  Futbollucense.com e acepta as condicións de compra.

No resto de supostos nos cales o usuario facilita datos persoais a través de calquera formulario situado na web, a base legal para o tratamento dos seus datos residirá no consentimento prestado libremente, o cal poderá ser retirado en calquera momento.

O interese lexítimo para mellorar os nosos produtos e servizos.

5. Destinatarios

Futbollucense.com non realizará ningunha cesión nin transferencia algunha de datos, salvo obrigación legal e nos casos descritos neste apartado.

Sen prexuízo do anterior, lembrámoslle que nos supostos nos que se adquiran produtos a través da web,  Futbollucense.com deberá ceder os seus datos ás empresas de transporte correspondentes (por exemplo; GLS) para poder entregar cada un dos devanditos pedidos.

6. Dereitos do Interesado

O usuario da web, na súa condición de interesado, pode exercer os seguintes dereitos:

Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais: Calquera persoa ten o dereito de coñecer se  Futbollucense.com trata datos persoais que lle  conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais.

Dereito a solicitar a rectificación dos seus datos: Isto é, a obter do Responsable do tratamento a rectificación dos datos persoais inexactos que lle  conciernen sen demora indebida.

Dereito a solicitar a supresión dos seus datos (dereito ao esquecemento): É dicir, dereito a obter, sen dilación indebida do responsable do tratamento, a supresión dos datos persoais que lle  conciernan, cando concorra algunha das circunstancias seguintes:

    a) Cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito.

    b) Cando o interesado retire o consentimento en que se basea o tratamento de acordo co establecido no apartado a) do artigo 6.1 do  RGPD, ou no apartado a) do artigo 9.2 do  RGPD, e este non se base noutro fundamento xurídico.

    c) Cando o interesado opóñase ao tratamento e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento, de acordo co establecido no artigo 21.1 e 21.2 do  RGPD.

    d) Cando os datos persoais fosen tratados ilicitamente.

    e) Cando os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento.

     f) Cando os datos persoais obtivéronse en relación coa oferta de servizos da sociedade da información segundo dispón o artigo 8.1 do  RGPD.

Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento: terá dereito a obter do responsable do tratamento a limitación do tratamento dos datos están taxados pola norma e son:

    a) Cando o interesado impugne a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que permita ao responsable verificar a exactitude dos mesmos.

    b) Cando o tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos datos persoais e solicite no seu lugar a limitación do seu uso.

    c) Cando o responsable xa non necesite os datos persoais para os fins do tratamento, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

    d) Cando o interesado opúxose ao tratamento exercitando o seu dereito de oposición de acordo co disposto no artigo 21.1 RGPD, mentres se verifica se os motivos lexítimos do responsable prevalecen sobre os do interesado.

Dereito á  portabilidad dos datos: terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que facilitase a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o impida o responsable ao que llos facilitou.

Dereito a opoñerse ao tratamento: o dereito do interesado a opoñerse, en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle  conciernan sexan obxecto dun tratamento.

Dereito a retirar o consentimento prestado: o interesado ten dereito retirar o seu consentimento para o procesamento dos seus datos persoais en calquera momento.

Pode exercer os seus dereitos mediante comunicación escrita dirixida ao Responsable do tratamento ás seguintes direccións:

Aldar, 5 27380 Santa Leocadia (Guitiriz) Lugo

Ou enviando un e-mail a jose@grupojmll.es

Para o efectivo exercicio dos seus dereitos, vostede deberá acompañar, xunto á súa solicitude, unha fotocopia do documento correspondente para acreditar a súa identidade (NIF, DNI, etc.).

Finalmente, informámoslle de que ten dereito a acudir ante a Axencia Estatal de Protección de Datos para presentar unha reclamación, se considera que se vulnerou algún dos seus dereitos. A través da seguinte ligazón, achará os datos de contacto da mencionada Axencia. Visitar web da Axencia.

7. Seguridade

Futbollucense.com infórmalle que ten implantadas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural.

8.  Links

Futbollucense.com pode incluír  hipervínculos a outros sitios que non son operados ou controlados por  Futbollucense.com. Por iso,  Futbollucense.com non garante, nin se fai responsable da  licitud, fiabilidade, utilidade, veracidade e actualidade dos contidos de tales sitios web ou das súas prácticas de privacidade.

Por favor, antes de proporcionar a súa información persoal a estes sitios web alleos teña en conta que as súas prácticas de privacidade poden diferir das nosas.

9.  Cookies

Futbollucense.com utiliza  cookies. Vostede ten a opción de impedir a xeración de  cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu programa navegador.

Para máis información, pode consultar a nosa Política de  Cookies.

10. Modificación da Política de Privacidade

Futbollucense.com resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade, de acordo co seu propio criterio, motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou  doctrinal da Axencia Española de Protección de Datos.

Informarémoslle acerca de devanditos cambios mediante a publicación da Política de Privacidade modificada na propia Páxina, así como mediante o correspondente aviso que se situará na páxina de inicio.

11. Lexislación aplicable e competencia xurisdicional

Todas as controversias e/ou reclamacións xurdidas da interpretación e/ou execución da presente política de privacidade rexeranse pola lexislación española e someteranse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais da Cidade de Lugo.

Se a contratación realízaa un consumidor, ningunha disposición nesta  clausula afectará os dereitos que como consumidor recoñécelle a lexislación vixente.

Data de última actualización: 26/09/2020

Menú